Stort engagement

Vi er tilsluttet Code of Conduct direktivet i samarbejde med EPPA (European Promotional Products Association)
– se vores bronze certifikat

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på at produktion skal foregå under ordnede vilkår. I dag oplever 6 ud af 10 danske virksomheder at blive stillet overfor krav om miljømæssige og sociale forhold fra kunder og samarbejdspartnere. Nye krav som skyldes bl.a. øget globalisering. Kort sagt en CSR strategi.

Hos GEMINI mener vi imidlertid, at denne udfordring rummer store muligheder for, at gøre dette til en konkurrencemæssig fordel både lokalt og globalt.

Vi har siden 1989 arbejdet med CSR, idet vi arbejder ud fra at samfundsengagement betaler sig også på bundlinjen.

GEMINI arbejder målrettet med leverandører, som kan bidrage til at skabe en bæredygtig verden. Vi stiller krav til vores leverandører, om at de produkter som vi tilbyder, er fremstillet under gode vilkår og bevidste valg.

Produkter fra vores leverandører er ikke frembragt med tvangsarbejde, børnearbejde eller manglende overholdelse af anstændige og etiske arbejdsforhold.

Vi mener, at GEMINI igennem disse retningslinjer, kan medvirke til at gøre en positiv forskel.

GEMINI’s 10 bud:

1. Ansættelse er frivillig

Der må ikke forekomme tvangsarbejde, herunder slaveri eller strafarbejde (ILO-konventioner 29 og 105).

2. Ingen diskrimination i ansættelsen

Medarbejdere skal behandles ens og ligestilles mht. muligheder uanset race, hudfarve, køn, religion, politiske anskuelser, nationalitet, social herkomst eller andre personlige karakteristika (ILO-konventioner 100 og 111).

3. Børnearbejde må ikke forekomme

Børnearbejde er forbudt. Der må kun ansættes medarbejdere, som er over 16 år eller over den skolepligtige alder (ILO-konvention 138).

4. Foreningsfrihed og forhandlingsret respekteres

Alle medarbejderes ret til at oprette og tilslutte sig fagforeninger og til at føre overenskomstforhandlinger skal respekteres (ILO-konventioner 87 og 98). Medarbejderrepræsentanter må ikke diskrimineres og skal have adgang til alle arbejdsområder, hvis muligheden for at udøve deres repræsentative funktioner nødvendiggør dette (ILO-konvention 135 og ILO-anbefaling 143). Arbejdsgiver skal indtage en positiv holdning til fagforeningsaktiviteter og en imødekommende indstilling til foreningernes organisationsmæssige bestræbelser.

5. Anstændige lønninger

Løn og bonus for en normal arbejdsuge skal mindst svare til de lovbefalede eller industrielle minimallønninger. Disciplinært begrundede træk i lønnen må ikke forekomme, ej heller må fradrag, som ikke er begrundet i et lands lovgivning, foretages uden vedkommende medarbejders udtrykkelige tilladelse. Alle medarbejdere skal oplyses skriftligt og forståeligt om lønforhold, før de ansættes, og om detaljerne i udbetalingen for en lønperiode hver gang, de modtager løn.

6. Rimelig arbejdstid

Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med gældende lov og industrinormer. Medarbejdere må under ingen omstændigheder arbejde mere end 48 timer om ugen. Overarbejde er frivilligt, må ikke overstige 12 timer og skal altid aflønnes efter forudgående aftale.

7. Anstændige arbejdsforhold

Arbejdsmiljøet skal være sikkert og hygiejnisk, og de optimale sundheds- og sikkerhedsmæssige forholdsregler skal iagttages med udgangspunkt i den aktuelle viden om industrien og om specifikke risici. Fysisk mishandling, trusler herom, usædvanlig afstraffelse, disciplinære foranstaltninger, seksuel eller anden form for chikane og intimidering fra arbejdsgiverens side er strengt forbudt.

8. Ansættelsesforholdet etableres

Medarbejderes rettigheder ifølge arbejds- og sociallove, og forordninger, som vedrører et fast ansættelsesforhold, må ikke omgås ved kontraktordninger, som alene sikrer arbejdskraft, eller ved lærlingeordninger, som ikke reelt tilsigter at bibringe færdigheder og muliggøre fast ansættelse.

9. Overholdelse af kodeks

Leverandører påtager sig ansvaret for at overholde kodeksen i forholdet til alle medarbejdere og øvrige ansatte, som det fører tilsyn med, og erklærer sig indforstået med at:
Pålægge et ansvar for at implementere denne kodeks på alle arbejdspladser, som det ejer eller kontrollerer. Tilsikre, at alle medarbejdere informeres om kodeksens indhold ved opslag på alle arbejdspladser af den autoriserede kodekstekst og ved mundtligt at oplyse medarbejderne om dens bestemmelser i et for dem forståeligt sprog
Afholde sig fra at disciplinere, afskedige eller på anden måde diskriminere en arbejdstager, som informerer om kodeksens bestemmelser

Indgå skriftlig kontrakt med enhver ansat

10. Kontrol / bevidst overskridelse

GEMINI har på et hvilket som helst tidspunkt, ret til at aflægge fabrikker/samarbejdspartner et besøg for at kontrollere at ovenstående er i overensstemmelse med forholdene der er nedskrevet.
Ved en bevist overskridelse har GEMINI mulighed for følgende:
En omgående annullering af igangværende ordre uden mulighed for kompensation af nogen art.
Et erstatningskrav, i forhold til det tab det har givet GEMINI og GEMINI’s kunder.

Mvh.
Henrik Mikkelsen
Managing Director, CEO